top of page

Splošni pogoji nagradne igre

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE ENERGIJSKI CENTER MOJCHI - ZVOČNI PREPOROD

2Y6A7586.jpg
 1. Datum zadnje posodobitve: 6. 11. 2022 

   

    1.       Uvodno 

  Ti Splošni pogoji nagradne igre Energijski center MojChi - Zvočni preporod urejajo in predstavljajo vse vidike izvedbe in sodelovanja v nagradni igri organizatorja nagradne igre (v nadaljevanju “Splošni pogoji”; tako organizator kot nagradna igra sta opredeljena v nadaljevanju). 

  Zvočni preporod je dogodek Energijskega centra MojChi, ki bo potekal 10. 12. 2022 (v nadaljevanju: “Zvočni preporod”). 

  Nagradna igra ni sponzorirana, podprta ali upravljana s strani Meta Platforms Inc., Facebooka ali Instagrama in ni nikakor povezana z Meta Platforms, Inc. kot podjetjem. Vse informacije, ki jih sodelujoči posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre v skladu s temi Splošnimi pogoji. 

    2.       Organizator nagradne igre 

                 2.1.    Organizator nagradne igre je Energijski center MojChi, društvo za osebno rast in integracijo duhovnih znanosti, Gradiška 19B, 2211 Pesnica pri Mariboru (v nadaljevanju “organizator”). 

    3.       Trajanje

                 3.1.    Nagradna igra na Facebook in Instagram platformah poteka od 6. 11. 2022 do 27. 11. 2022 [1] (v nadaljevanju “nagradna igra”). 

    4.       Nagrade in podelitev nagrad

                 4.1.    V nagradni igri bodo nagrade podarjene skupaj po naslednjem razporedu: 

   • 1x Reiki terapija na daljavo (30 minut) terapevta Mihe Jemca v tednu od 6. do 13. 11. 2022; 

   • 1x Reiki terapija na daljavo (30 minut)  terapevta Mihe Jemca v tednu od 13. do 20. 11. 2022; 

   • 1x Reiki terapija na daljavo (30 minut)  terapevta Mihe Jemca v tednu od 20. do 27. 11. 2022.

   •  

   •  Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

 2.  

                 5.1.    Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

                   5.2.         V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. 

                 5.3.    Pogoji za sodelovanje v nagradni igri preko platforme Facebook: 

  -       slediti Facebook strani Energijski center MojChi (https://www.facebook.com/mojchi.mojca.debelak);

  -       pod Facebook objavo videa za dogodek Zvočni preporod 2022, v katerem je nagradna igra predstavljena (v nadaljevanju “Facebook objava”), označiti 3 Facebook prijatelje, ki bi jih ta dogodek zanimal;

  -       javno deliti Facebook objavo. [3] 

                 5.4.    Pogoji za sodelovanje v nagradni igri preko platforme Instagram: 

  -       slediti Instagram strani Energijski center MojChi (https://www.instagram.com/energijskicenter_mojchi/); 

  -       pod Instagram objavo videa za dogodek Zvočni preporod 2022, v katerem je nagradna igra predstavljena (v nadaljevanju “Instagram objava”), označiti 3 Instagram profile, ki bi jih ta dogodek zanimal;

  -       deliti Instagram objavo v svoj story. 

                 5.5.    Sodelujoči v nagradni igri mora pravilno sodelovati v nagradni igri in spoštovati Splošne pogoje.

    6.       Pravila pri sodelovanju v nagradni igri 

                 6.1.    V nagradnih žrebanjih bodo upoštevani vsi posamezniki, ki so pravilno sodelovali v nagradni igri v skladu s Splošnimi pogoji. 

                 6.2.    Žrebanje nagrade bo potekalo 13. 11. 2022, 20. 11. 2022 in 27. 11. 2022. Žrebanje bo izvedeno na sedežu podjetja z naključnim žrebom med vsemi sodelujočimi do tistega dne. 

                 6.3.    V žrebu sodelujejo vsi sodelujoči preko platforme Facebook in preko platforme Instagram skupaj, ne ločeno. 

                 6.4.    Žrebanja ne bodo javna in se bodo izvedla s pomočjo informacijskih tehnologij. 

                 6.5.    Organizator si pridružuje pravico, da nepopolne prijave izloči iz žrebanj, oziroma jih ne upošteva. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

                 6.6.    Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh Splošnih pogojih.

                 6.7.    Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večji količini od tiste, ki je navedena v teh Splošnih pogojih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge izdelke ali storitve. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

                 6.8.    Vsak posameznik, ki sodeluje v nagradni igri, se zaveda in brezpogojno strinja, da je žrebanje dokončno in pritožba ni možna.

    7.       Ostala pravila nagradne igre

                 7.1.    Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  -       se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali;

  -       se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh Splošnih pogojih, ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, oziroma da je bil izbran v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, ali;

  -       se tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade oziroma opravo storitve, ki je predmet nagradne igre, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

                 7.2.    Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica izvedbe storitve, ki je predmet nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. [4] [5] 

                 7.3.    Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje platform Facebook in/ali Instagram ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. 

                 7.4.    V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora na ustrezen način obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 

                 7.5.    Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni z najavo imena na strani platforme Facebook strani organizatorja ali na story platforme Instagram profila organizatorja na dan žrebanja. Takrat bodo izžrebanci tudi kontaktirani preko relevante platforme ali drugega kontakta, ki ga organizator ima z ižrebancem. [6] [7] 

                 7.6.    Če se izžrebanec organizatorju ne odzove, noče sodelovati ali kakorkoli drugače ovira izvedbo storitve, ki je predmet nagradne igre, izžrebanec ni upravičen zahtevati izvedbe nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh Splošnih pogojev. Izžrebanec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila ali zahtevka od organizatorja. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen ali pa izžreba nekoga izmed drugih udeležencev v nagradni igri ob poljubnem času. 

                 7.7.    Nagrade niso prenosljive, razen ob izrecnem soglasju organizatorja, pri čemer je ta odločitev v izključni diskreciji organizatorja. 
  8. Osebni podatki 

                 8.1.    Izžrebanec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavita na spletni strani, Facebook strani in/ali Instagram profilu organizatorja.

                 8.2.    S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke nagrajencev tudi za namene promocije organizatorja v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

                 8.3.    Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

  9. Nagradna igra za darilni bon[8] [9] 

                 9.1.    Vsi udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje za nagradno igro in se udeležijo dogodka Zvočni preporod, so avtomatično tudi vključeni v nagradno igro za darilni bon v višini 20 EUR, ki se lahko uporabi  za vse produkte in storitve Energijskega centra MojChi v enem letu od prejema (v nadaljevanju: “nagradna igra za darilni bon”). 

                 9.2.    Izvedba nagradne igre za darilni bon, žrebanje in podelitev bodo potekali ob koncu Zvočnega preporoda v živo, ne na platformah Facebook in/ali Instagram. 

                 9.3.    V namen nagradne igre za darilni bon se uporabljajo naslednje določbe teh Splošnih pogojev: 1. člen, 2. člen, 5. člen (brez določbe 5.1.), 6. člen (brez določb 6.2 in 6.4), 7. člen (brez določbe 7.7), 8. člen in 10. člen. 

  10. Končne določbe 

             10.1.    Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, torej od 6. 11. 2022 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani: https://www.mojchi.com/zvočnipreporod

             10.2.    Organizator lahko spreminja te Splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi Splošnih pogojev. 

             10.3.    Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@mojchi.com

             10.4.    Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi Splošni pogoji, je pristojen podati razlago organizator. Ta razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Anchor 1
bottom of page